آباژور

حالت نمایش

آباژور اورانوس متوسط 217

سایز 30*60
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور آناهیتا متوسط 218

سایز 30*60
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور آنیتا بزرگ 117

سایز 30*60
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور آتریسا بزرگ 118

سایز 30*60
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور اورانوس بزرگ 115

سایز 35*65
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور آناهیتا بزرگ 116

سایز 35*65
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور آرامیس بزرگ 119

سایز 35*65
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور ایستاده اورانوس 505

سایز 35*145سانتیمتر
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور ایستاده آتریسا 506

سایز 35*145سانتیمتر
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آباژور ایستاده آنیتا 507

سایز 35*145سانتیمتر
شید زه دار پلیسه
پایه فلز و بلور

امتیازمحصول
تماس بگیرید