ظروف فلزی

حالت نمایش

اردو 3خانه مشکی طلایی کد1032

طول10سانتیمتر

ارتفاع12سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٥٧٥,٠٠٠ تومان

کاسه سایز1مشکی طلایی

طول15سانتیمتر

ارتفاع:13سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٥٠٠,٠٠٠ تومان

کاسه سایز2مشکی طلایی

طول18سانتیمتر

ارتفاع:14سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٥٩٨,٠٠٠ تومان

شیرینی خوری مشکی طلایی کد1028

طول30سانتیمتر

ارتفاع:17سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٨٩٠,٠٠٠ تومان

اردو چهارخانه مشکی طلایی کد 1033

طول10سانتیمتر

ارتفاع12سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٦٧٥,٠٠٠ تومان

اردو سه خانه دربدار مشکی طلایی کد1034

طول10سانتیمتر

ارتفاع15سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٧٥٠,٠٠٠ تومان

اردو چهار خانه دربدار مشکی طلایی کد1035

طول10سانتیمتر

ارتفاع15سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٩٣٠,٠٠٠ تومان

نقل خوری مشکی طلایی کد1020

طول10سانتیمتر

ارتفاع15سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٤٧٥,٠٠٠ تومان

کاپ گل مشکی طلایی کد1031

طول18سانتیمتر

ارتفاع28سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود
٦٩٠,٠٠٠ تومان

کاسه سایز4مشکی طلایی

طول23سانتیمتر

ارتفاع:20سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

کاسه سایز3مشکی طلایی

طول20سانتیمتر

ارتفاع:18سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

کاسه سایز5مشکی طلایی

طول28سانتیمتر

ارتفاع:25سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

کاپ کیک مشکی طلایی کد1029

طول30سانتیمتر

ارتفاع:35سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

میوه خوری مشکی طلایی کد 1026

طول24سانتیمتر

ارتفاع:19سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

میوه خوری مشکی طلایی کد 1027

طول24سانتیمتر

ارتفاع:22سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

شکلات خوری دربدار مشکی طلایی کد1030

طول13سانتیمتر

ارتفاع24سانتیمتر

امتیازمحصول
ناموجود